3-Pyridinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-(2-(trifluoromethyl)phenyl)-, Methyl ester