Satoshi Yoshino

First name
Satoshi
Last name
Yoshino