Yasuo Yoshikuni

First name
Yasuo
Last name
Yoshikuni