John Tobias

Leading initial
W
First name
John
Last name
Tobias