Lab Meeting Schedule

Time: Every Thursday 9:00 AM-11:30 AM unless otherwise noted.
Location: LTL-005 unless otherwise noted.
 
 Date  Speaker Location
 3/13  Masa/Toni LTL-005
 3/19 (Wed)  Masa/Toni LTL-222
 3/27  Yong/Minhong/Jay LTL-005
 4/3  Chase/Rory/Christina LTL-005
 4/11 (Fri, 3pm)  Chase/Yong LTL-222
 4/17  Heath/Gary LTL-005
 4/24  Liling/Hanqiu LTL-005
 5/1  Minhong/Bong Ihn LTL-005
 5/6 (Tue)  Rory/Heath LTL-222
 5/15  Mark/Wenyang
LTL-005
 5/22  Siyang/Ray LTL-005
 5/29  Rumela/Gary
LTL-005
 6/5  Mark/Wenyang LTL-005
 6/12  Masa/Toni LTL-005
 6/19  Rumela/Hanqiu LTL-005

Note:  Journal Club Format | Data Presentation Format